ПУБЛИКАЦИИ

Списък на публикувани книги и статии

Публикации:

 • Tрето допълнено и преработено издание на книгата „Данък върху добавената стойност и акциз при вътреобщностната търговия в Европейския съюз“
 • КРИТИКА НА ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ № 4 ОТ 12.03.2016. НЕДОПУСТИМОСТ НА ГРАЖДАНСКИ ИСК В НАКАЗАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС
 • АДМИНИСТРАТИВНО ОБЖАЛВАНЕ НА РЕВИЗИОННИЯ АКТ ПО ДОПК
 • ПРОИЗВОДСТВО ПО УСТАНОВЯВАНЕ НА ДАНЪЦИ И ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ПО ДОПК
 • Данъчно третиране по ЗДДС на доставките със стоки и услуги между гражданското дружество и участниците в него (Списание “Адвокатски преглед”, брой 12, 2014)
 • Фискален контрол върху движението на стоки с висок фискален риск (Списание “Адвокатски преглед”, брой 10, 2014)
  (Bulgarian)
 • Анализ на разпоредбите на обратно действие на §2 и 3 от преходните и заключителните разпоредби от Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 1998 г. за кредитиране на банки в левове срещу обезпечение (Списание “Адвокатски преглед”, брой 7-8, 2014)
  (Bulgarian)
 • Приложима ли е разпоредбата на чл. 26, ал. 7 от ЗДДФЛ при данъчното облагане на доходите на адвокати (Списание “Адвокатски преглед”, брой 6, 2014)
 • ПРОИЗВОДСТВО ПО УСТАНОВЯВАНЕ НА ДАНЪЦИ И ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ПО ДОПК
 • СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА ДАНЪЧНИЯ РЕЖИМ НА МЕСТНИТЕ ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА /АКЦИОНЕРНОТО ДРУЖЕСТВО/ И ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ
 • ЦЯЛОСТНО И ЧАСТИЧНО АВАНСОВО ПЛАЩАНЕ ПО чл.26, т.7 от ЗДДС
 • КОМЕНТАР НА ЗАКОНА ЗА КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ
 • ПРОСПЕРИТЕТЪТ НА ГЕРМАНСКАТА АВТОМОБИЛНА ИНДУСТРИЯ – ПОСТИЖЕНИЕ ЕДИНСТВЕНО НА НЕМСКИЯ ИНЖЕНЕРЕН ГЕНИЙ ИЛИ ЗАКОНОМЕРНО СЛЕДСТВИЕ НА ЕФЕКТИВНА ДЪРЖАВНА ПОЛИТИКА
 • Относно специалния режим за касова отчетност по ЗДДС
 • Регистрация по ЗДДС на чуждестранно юридическо лице
 • Окончателен данък при източника по чл. 37, ал. 1, т. 7 от ЗДДФЛ за възнаграждение на чуждестранен адвокат
 • Отговорност на участващите в гражданско дружество лица за задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски
 • Процесуално легитимирано ли е гражданско дружество да обжалва постановление за налагане на запор върху банкова сметка или запор върху вземане на трето лице за публични задължения на участник в него? Законосъобразност на обезпечителните мерки
 • Вътреобщностна тристранна операция със стоки
 • Последните изменения на Закона за ДДС противоречат на принципа на данъчен неутралитет

Publicatios

Books and publications in periodicals

Запазете си час за консултация

Драснете ни ред и получете съвет