ДЕЙНОСТИ

Правни услуги и консултации

Дейности:

Обжалване на ревизионни актове, на актове за прихващане, решения и постановления за принудително събиране, консултиране в областта на данъчното планиране.

Обжалване на административни актове в това число и наказателни постановления на различни органи (нарушения по Закона за Министерството на вътрешните работи, Закона за движение по пътищата, нарушения на данъчно, трудово законодателство и др.).

Регистрация, пререгистрация, преобразуване и прекратяване на търговски дружества. Сделки с търговски предприятия; консултации по всички видове търговски сделки; изготвяне на всички видове търговски договори и участие в преговори; процесуално представителство по дела, свързани с договори и търговски сделки.

Банкови кредити, колекторски фирми, потребителски спорове.

Авторски права, търговски марки, ноу-хау, патенти и други.

Представителство пред Комисията за защита на конкуранцията и всички съдебни инстанции.

Правни консултации, участие в преговори и изготвяне на всички видове документи / договори, проекти на документи/ във връзка със сключването сделки.

Изготвяне на предварителни договори и нотариални актове във връзка с придобиване на право на собственост или ограничени вещни права върху недвижими имоти; Справки за правния статут на недвижими имоти, права на трети лица върху тях, проверки за наличие на тежести; Изготвяне на договори за наем на недвижими имоти; Разваляне на договори.

Консултации, изготвяне на документация за участие и съдействие за участие във всички видове процедури по реда на Закона за обществените поръчки и Наредба за възлагане на малки общствени поръчки.

Процесуално представителство пред всички съдебни инстанции и административни и данъчни органи.

Процесуално представителство пред Арбитражни съдилища.

Български, Английски и Руски.

ДЕЙНОСТИ

Правни услуги и консултации

Запазете си час за консултация

Драснете ни ред и получете съвет